piatok, 24. 11. 2017

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie:         Obec Čečehov
Sídlo:                                  Obecný úrad v Čečehove, Čečehov 74, 072 11  Čečehov
IČO:                                    00325104
DIČ:                                    2020738764
Štatutárny zástupca:       Stanislav Mráz - starosta obce
e-mail:                                cecehov@cecehov.sk
tel. č.:                                  056/6490201
Mobil:                                 0917945970

Profil:

Obec Čečehov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancom obce podľa Internej smernice IS-1-2014 upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác.

 


Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhodnotenie-ponuky-Rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie-OcU-Cecehov-(2) (30 kB)

Vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-k-zakazke-_Rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie-OcU-Cecehov_ (42 kB)

Priloha---rozpocet-k-zakazke-rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie- (348 kB)

Podlimitná zákazka

Nadlimitná zákazka

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.