piatok, 23. 08. 2019

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

Názov organizácie:         Obec Čečehov
Sídlo:                               Obecný úrad v Čečehove, Čečehov 74, 072 11  Čečehov
IČO:                                 00325104
DIČ:                                 2020738764
Štatutárny zástupca:      Stanislav Mráz - starosta obce
e-mail:                             cecehov@cecehov.sk
tel. č.:                              056/6490201
Mobil:                              0917945970

Profil

Obec Čečehov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancom obce podľa Internej smernice IS-1-2014 upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác.


Súhrná správa o zákazkách podľa §9 odstavec 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Sprava-VO-II-Q-2018 (1 MB)

Prieskum trhu - § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Vyzva-na-predkladanie-ponuk---Intenzifikacia-triedeneho-zberu-komunalnych-odpadov-v-obci-Cecehov (458 kB)

Priloha-c-3 (21 kB)

Priloha-c-2-Navrh-zmluvy (25 kB)

Priloha-c-1-Navrh-na-plnenie-kriteria (25 kB)

Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky - zákazka - Vybudovanie kamerového systému v obci Čečehov (1,2 MB)

Krycí list rozpočtu (35 kB)

Výkaz výmer (15 kB)

Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhodnotenie-ponuky-Rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie-OcU-Cecehov-(2) (30 kB)

Vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-k-zakazke-_Rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie-OcU-Cecehov_ (42 kB)

Priloha---rozpocet-k-zakazke-rekonstrukcia-fasady-a-zateplenie- (348 kB)

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.